چشم اندام حس بینایی، و طبیعتا نماد نیروی ادراک است. چشم جسمانی، چشم سوم، چشم دل، همگی با درک (ظاهری و باطنی) در ارتباطند. بنابر عقیده‌ی افلاطون، چشم روح نه تنها واحد است بلکه بدون حرکت است، و بنابر این آماده است برای درکی شامل و ترکیبی. همین اصطلاح چشم دل یا چشم روح را در فلسفه‌ی فلوطین، آوگوستینوس قدیس، پولس نبی، یوحنای کلیماک قدیس، فیلوطس سینایی، ...و همچنین در عرفان اسلامی (عین القلب) در اغلب آثار و سخنان متصوفه، و به خصوص منصور حلاج باز می‌یابیم.
چشم که در مثلث قرار می‌گیرد الزاما نمادی ماسونی نیست، که نمادمی مسیحی هم هست. (اطلاعات بیشتر در این مورد را از ویکی‌پدیا پی‌ بگیرید: چشم نظاره‌گر)
در سنت‌های مصری، چشم به عنوان طبیعت خورشیدی و ناری، منبع نور، آگاهی و باروری ملحوظ می‌شود...
درباره چشم گفتنی بسیار است. چشم‌زخم (شور چشمی)، تک چشم، دو چشم، چهار چشم، صد چشم، چشم باز، چشم بسته، چشم گشاده، چشم روشنی، چشم یار، نور چشم، چشمه، چشمک و... تازه بخشی از اصطلاحات چشمی هستند. به اینها مفاهیم مرتبط با دیدن، نگاه کردن، شاهد بودن، بینش، ادراک، احساس و بسیاری دیگر را هم اضافه کنید.
* نیم قطره از: کتاب فرهنگ نمادها و ویکی‌پدیا

استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها
استفاده از چشم در نماد و نشانه‌ها

ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها