یک بار دیگر به پنجاه هزار ریالی - معادل پنج هزار تومانی - نگاه کنید:

هنوز متوجه کت و کراوات نشده اید؟ .. کمی با دقت بیشتر می بینیم:

به نظر می رسد لباس شخص دیگری را از خشکشویی برایش گرفته اند: کت بسیار بد دوخت و چیپ است، کراواتش هم از این کشی هاست که بچه ها میزنند!

ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها